Statut

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO
„LEGE ARTIS”

I. Nazwa i siedziba Organizacji

§1
1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Koło może współpracować z innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, jak i na terenie innych szkół wyższych w Polsce oraz z organizacjami pozarządowymi.

II. Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

§2
Celem Koła jest:
a) pogłębianie wiedzy studentów z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym także procedury cywilnej, w celu ukształtowania poglądów na kwestie sporne i kontrowersyjne,
b) przygotowanie studentów do udziału w życiu publicznym,
c) uzupełnianie kursu uniwersyteckiego o praktyczne umiejętności związane wykonywaniem zawodu prawnika,
d) zgłębianie wiedzy o myśli prawnej i politycznej,
e) krzewienie wartości zakorzenionych w europejskim kręgu cywilizacyjnym, takich jak poszanowanie ludzkiego życia, państwo prawa, wolności obywatelskie poprzez poruszanie zagadnień związanych z etycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych,
f) wymiana myśli i poglądów w środowisku akademickim.

§3
Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) pracę społeczną i naukową członków
b) systematyczne spotkania Koła,
c) organizowanie spotkań naukowych, debat, prelekcji, konkursów, konferencji szczególnie z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki, polityki, mediów,
d) organizowanie szkoleń i wyjazdów,
e) wspieranie inicjatyw studenckich i młodzieżowych, będących zbieżnymi z statutowymi celami Koła,
f) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi kołami naukowymi (również z poza Uniwersytetu Warszawskiego),
g) tworzenie i wspieranie projektów naukowych,
h) samokształcenie się członków Koła.

III. Członkostwo

§4
Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.

§5
1. Nabycie Członkostwa Koła następuje poprzez akceptację deklaracji członkowskiej przez Zarządu Koła w drodze uchwały.
2. Złożenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji członkowskiej, poprzedza co najmniej dwumiesięczny okres próbny, polegający na współpracy kandydata z Kołem, w szczególności na uczestniczeniu w spotkaniach Koła i współrealizowaniu jego celów.
3. Podstawę uchwały Zarządu Koła o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu pisemnej deklaracji członkowskiej stanowi w szczególności przebieg okresu opisanego pkt.2.
4. Utrata Członkostwa Zwyczajnego następuje:
a) na skutek podanego do wiadomości Zarządu oświadczenia woli style=”mso-spacerun: yes”> wystąpienia z Koła,
b) z powodu zgonu członka,
c) z powodu skreślenia z listy studentów,
d) na skutek uchwały Zarządu Koła, w razie nieuczestniczenia przez Członka w pracach Koła przez okres pół roku bez podania istotnej przyczyny,
e) na skutek uchwały Zarządu Koła w przypadku nagminnego uchylania się od wykonywania obowiązków wynikających z Członkostwa w Kole,
f) na skutek uchwały Zarządu Koła, w razie niewniesienia odwołania opisanego pkt.5 lub po nieuwzględnieniu przez Walne Zgromadzenie Członków odwołania opisanego pkt.5.
5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, opisanej ust.4 pkt.f), z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia. W razie wniesienia odwołania, jest ono rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła. Do tego czasu Członek Koła, którego dotyczy uchwała Zarządu o utracie członkostwa, zostaje zawieszony w prawach Członka, oprócz prawa do udziału w pracach Koła.
6. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje w sprawie określonej ust. 5 w formie uchwały, większością 3/5 głosów obecnych, uprawnionych Członków Koła.
7. Treść deklaracji członkowskiej ustala Zarząd w drodze uchwały.

§6
Członek Koła:
a) posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,
b) ma prawo do udziału w pracach Koła,
c) ma prawo do korzystania ze wszystkich stwarzanych przez Koło możliwości w szczególności użytkowanych urządzeń i obiektów,
d) ma prawo używać odznak i znaków Koła, a także je reprezentować na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami Koła,
e) ma prawo zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do władz Koła.

§7
Do obowiązków Członka należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
b) stosowaniesię w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła,
c) godne reprezentowanie Koła i dbanie o jego dobre imię.

§71
1. W przypadku wyjazdu Członka Koła na stypendium naukowe zobowiązany jest on, przedwyjazdem, zawiadomić o tym fakcie Zarząd Koła, informując jednocześnie o przewidywanym okresie trwania nieobecności.
2. Członek Koła, który dokonał zgłoszenia opisanego w ust. 1, przez czas trwania stypendium, nie może być pozbawiony członkostwa w Kole. Zostaje on jednak na ten okres zawieszony w obowiązkach i prawach Członka.

IV. Władze Koła:
powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§8
Władzami Koła są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd składający się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie większością 2/3 głosów wszystkich Członków Koła zmian w Regulaminie Koła,
b) wybór i odwołanie Prezesa Koła, Sekretarza Koła oraz Skarbnika Koła,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie większością 3/4 głosów wszystkich Członków Koła decyzji o rozwiązaniu Koła,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez członków Koła.

§10
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w semestrze lub na każde żądanie co najmniej 1/3 Członków Koła w terminie od 14 do 21 dni, licząc od momentu ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa lub od momentu zażądania przez co najmniej 1/3 Członków Koła zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Żądanie opisane pkt.1 składane jest Prezesowi lub Wiceprezesowi Koła w formie pisemnej i musi zawierać powód zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz musi być podpisane przez co najmniej jedną trzecią członków Koła.
3. Prezes Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem wybrania nowego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w terminie 21 dni przed upływem kadencji urzędującego Zarządu.
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje wszystkim Członkom Koła.
5. Zarząd niezwłocznie informuje Członków Koła o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w szczególności za pomocą internetowej listy dyskusyjnej Koła.

§11
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględna głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, chyba że pozostałe przepisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
2. Jeżeli na dwóch następujących po sobie Walnych Zgromadzeniach, będzie obecna mniej niż połowa uprawnionych, na następnym Walnym Zgromadzeniu do podjęcia uchwał wystarczy większość głosów uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Powyższy przepis stosuje się także do procedur opisanych w §9 i §12 pkt.6.
4. Sytuacja opisana pkt.2 ustaje w momencie, gdy na Walnym Zgromadzeniu będzie obecna co najmniej połowa uprawnionych.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje, w braku sprzeciwu, decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika Walnego Zgromadzenia, głosowanie jest tajne i na piśmie.

§12
1. Zarząd Koła składa się z prezesa, sekretarza, skarbnika oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Bieg kadencji Członka Zarządu jest liczony od dnia wyboru Prezesa i wygasa ona wraz z końcem kadencji Prezesa.
3. Kadencja Członka Zarządu wygasa także wraz ze złożeniem rezygnacji lub utratą członkostwa Koła.
4. Kadencja Prezesa Zarządu trwa rok kalendarzowy.
5. W razie niewybrania nowego Członka Zarządu, także Prezesa, w momencie upływu kadencji urzędującego Prezesa Zarządu, kadencja danego Członka Zarządu ulega przedłużeniu do dnia wyboru nowego Członka Zarządu.
6. Każdy z Członków Zarządu może zostać odwołany większością głosów wszystkich Członków Koła.

§13
1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§14
1. Zarząd na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje Wiceprezesów Koła. W głosowaniu nad powołaniem i odwołaniem Wiceprezesów Koła, Wiceprezesom Koła nie przysługuje prawo głosu.
2. Powołanie Wiceprezesa Koła wymaga formy pisemnej.
3. Do kompetencji Wiceprezesa Koła należy zastępowanie Prezesa Koła w zakresie jego kompetencji.
4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów swoich Członków.
5. Gdy oddanych zostanie tyle samo głosów „za” co „przeciw”, decydujący jest głos Prezesa Koła.

§15
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
2. Koło może być reprezentowane na zewnątrz, także przez pozostałych Członków Zarządu w zakresie upoważnienia udzielonego im przez Zarząd.
3. Do kompetencji Skarbnika Koła należy wszelka materia związana z finansami Koła.
4. Do kompetencji Sekretarza Koła należy obsługa kancelaryjna prac Koła oraz obsługa administracyjno – techniczna Koła.
5. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła, przygotowywane wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu Koła. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
6. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.

§16
1. Koła rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego ZgromadzeniaCzłonków podjętej większością 3/4 jego Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koła Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

§17
1. Statut wchodzi w życie w dniu rejestracji Koła.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.